Przejdź do treści strony

Aktualności

OFERTA PRACY

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Inkasenta

Orneta 08.01.2024 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „PWIK” sp. z o.o.  w ORNECIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

INKASENTA

1 . Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. umiejętność wykonywania czynności inkasenckich,
 3. ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2. Wymagania dodatkowe w stosunku do osoby:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 2. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 5. sumienność i uczciwość,
 6. dyspozycyjność wraz z samochodem,
 7. znajomość przepisów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

3. Zakres wykonywanych zadań:

 1. terminowe prowadzenie odczytów wodomierzy i rozliczanie odbiorców wody i dostawców ścieków,
 2. inkasowanie należności od odbiorców usług, w tym Targowiska Miejskiego i rozliczanie z kasą zakładu,
 3. obsługa programu komputerowego ( woda, kanalizacja ) w pełnym zakresie,
 4. przygotowywanie pełnej dokumentacji obowiązującej na stanowisku pracy,
 5. dostarczanie korespondencji,
 6. wykonywanie innych poleceń służbowych w zależności od potrzeb zakładu.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys — curriculum vitae
 2. kserokopie świadectw pracy,
 3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie o niekaralności,
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie na adres: ul. Mickiewicza 10, 11-130 Orneta, lub na adres mailowy pwik_ometa@post.pl ” Dotyczy naboru na stanowisko inkasenta”. W terminie do dnia 29.01.2024 r. godz. 11 00

Aplikacje które wpłyną do Spółki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 ,poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223,poz. 1458 ze zmianami).

Prezes Zarządu
Mariusz Skrzyński