Przejdź do treści strony

Historia

RYS HISTORYCZNY

W wyniku przekształceń przedsiębiorstw komunalnych, na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, uchwałą Rady Miejskiej w Ornecie z dniem 1 lipca 1997 roku powstaje spółka gminna pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Spółka z o.o.

25 lat spółki ….

Na majątku spółki znalazły się, między innymi, mocno wyeksploatowane sieci wodociągowo kanalizacyjne, hydrofornie i lokalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach popegeerowskich, ujęcia wody w miejscowościach Dąbrówka, Wojciechowo, Karkajmy, Mingajny, oczyszczalnie w Woli Lipeckiej, Karbowie i Karkajmach. Pracownicy spółki posiadali pełną świadomość czekających ich wyzwań. Częste awarie, przerwy w dostawie wody to była codzienność.

Do 2004 roku, z funduszy pomocowych, władze Ornety wybudowały wiele kilometrów sieci wodociągowych na terenie gminy, zasilając w wodę z Ornety miejscowości Drwęczno, Nowy Dwór, Henrykowo, Krosno, Biały Dwór, zlokalizowane w promieniu od 3 do 10 kilometrów od Ornety.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpił kolejny rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Po pierwszej dekadzie XXI wieku…

Pomimo dużej wiedzy i umiejętności pracowników spółki w utrzymywaniu obiektów i urządzeń w sprawności technicznej, z roku na rok coraz częściej występowały awarie na SUW Orneta i oczyszczalni ścieków w Ornecie.

W ramach strategii rozwoju miasta i gminy Orneta na lata 2016-2023 spółka już na koniec 2015 roku przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orneta”.

W ramach projektu przewidziano i zrealizowano ważniejsze inwestycje:

- 2016 r - modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Lipeckiej;

- od 2016 do dzisiaj sukcesywne wdrażanie zdalnego odczytu wodomierzy;

-  I kw. 2017 rok - uruchomienie ujęcia wody przy ulicy podleśnej w Ornecie i dostawa i montaż przewoźnej stacji uzdatniania wody o Qśr.d.=200 m3/dobę;

- II kw. 2017 do IV kw.2018 r. – Rozbudowa i przebudowa SUW Orneta o Qśr.d.=3500 m3/dobę;

- 2017 – Montaż instalacji fotowoltaicznych o mocach 30 i 40 kWp na potrzeby Suw Orneta i oczyszczalni w Ornecie;

- 2019-2020 - „Modernizacja technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem metody tlenowego granulowanego osadu czynnego oraz tlenowej przeróbki powstałych osadów nadmiernych na oczyszczalni ścieków w Ornecie” 

- 2020 -2021- „Rozwój e-usług w zakresie obsługi kontrahentów na terenie miasta i gminy Orneta”;

- 2021-2022 – wdrożenie systemu GIS

Koszt ww. umów wyniósł 17,5 mln PLN

Spółka w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pozyskała środki pomocowe łącznie w wysokości : 8,5 mln PLN.

Zaciągnęła preferencyjne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na łączną kwotę 7,4 mln PLN

Pozostała kwota to środki własne spółki.